ufa8000

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
นายสุufa8000ริยะ จึงรุ่งเรืองufa8000กิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานสักขufa8000ีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platfoufa8000rm) ufa8000และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Energy) ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อยกระดับการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรมโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร ในระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Grid) ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าได้พัฒนาโปรแกรมพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง (Real Time) เพื่อช่วยคำนวณการแจกจ่ายกระแสไฟ ทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียร ลดปัญหาไฟดับในช่วงที่มีการใช้ไฟสูง