fhm99

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
พาณิชย์ เล็งห้ามนำเข้ารถจักรยานยนfhm99ต์fhm99ใช้แล้วป้องกันมลพิษและfhm99ความปลอดภัย ข่าวเศรษฐกิจ22 ต.ค. 63 11:26 FacebookTwitterLine นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศฯ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 โดยเป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้การออกกfhm99ฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 “ขณะนี้ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป” นายกีรติ กล่าวสำหรับรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่นเพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน หน่วยงาน ประเภทการนำเข้า การกำกับดูแล กระทรวงการต่างประเทศ1) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้า และเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับ เอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร2) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมศุลกากร3) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว (รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ รถเพื่อจัดแสดง และรถเพื่อการท่องเที่ยว)เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร4) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือนำเข้าไปในต่างประเทศได้กรมสรรพสามิต5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากรกรมศิลปากร6) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากรกระทรวงกลาโหม7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกลาโหมโดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ต.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, กีรติ รัชโน, มลพิษ, รถจักรยานยนต์, สิ่งแวดล้อม, ห้ามนำเข้า