เล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือ

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
BOI อนุมัติลงทุนโรงงานผลิตพืชผัเล่น สลเล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือ็อต ออนไลน์ บน มือ ถือกปลอดสารของเล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือวีทีแหนมเนือง มูลเล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือค่า 94 ลบ. ข่าวเศรษฐกิเล่น สล็อต ออนไลน์ บน มือ ถือจ18 พ.ย. 63 10:352020-11-18 FacebookTwitterLine น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ โดยมีโครงการที่น่าสนใจเป็นประเภทกิจการใหม่ที่บอร์ดบีโอไออนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนได้แก่ โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ของบริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำกัด มูลค่าลงทุน 94 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพาะปลูกผักโดยใช้เมล็ดพันธุ์ในประเทศตามคำแนะนำของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 360 ตัน ถือเป็นโครงการแรกหลังเปิดประเภทกิจการใหม่ ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิ.ย.63 บอร์ดบีโอไอได้มีมติให้เพิ่มประเภทกิจการโรงงานผลิตพืชอีกหนึ่งประเภท เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรไทยให้ก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ (สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยโรงงานผลิตพืชของวี ที แหนมเนืองแห่งนี้ เป็นโครงการปลูกพืชผักคุณภาพ ไร้สารเคมีตกค้าง โดยปลูกในระบบปิดที่มีระบบควบคุมคุณภาพ ทั้งสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลงจากน้ำและอากาศ สำหรับโครงการโรงงานผลิตพืชของวี ที แหนมเนือง ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกด้วย นอกจากนี้ บีโอไอยังได้อนุมัติโครงการลงทุนชุดตรวจวินิจฉัยโรคทาลัสซีเมีย ของบริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ มูลค่าลงทุน 22.53 ล้านบาท มีกำลังการผลิตชุดตรวจปีละประมาณ 50,000 ชุด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาค รวมทั้งยังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการผลิตของเล่น ประเภทดินปั้น (Modeling Clay) โดยโครงการได้นำระบบอัตโนมัติสายพานและแขนกลมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันเพื่อผสมให้เป็นดินน้ำมัน จนถึงขั้นตอนการใส่ลงบรรจุภัณฑ์ และบรรจุลงกล่องเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น “สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีไอไอ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง SMEs ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเป็นการช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยไปสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย” น.ส.ดวงใจกล่าวโดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: BOI, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ดวงใจ อัศวจินตจิตร์, บีโอไอ, วีทีแหนมเนือง, โรงงานผลิตพืช