เข้า แทง บอล

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:lucabet168
กทปส.เปิเข้า แทเข้า แทง บอลง บอลดให้ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัเข้า แทเข้า แทง บอลง บอลยรับ 5G ในปี 64 วงเงิน 1.1 พันลบ. ข่าวทั่วไป10 ธ.ค. 63 10:332020-12-10 FacebookTwitterLine นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กทปส.กำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการอนุมัติงบเข้า แทง บอลฯ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G โครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูงสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนใน 3 กลุ่มสำคัญ คือ 1.กิจการโทรคมนาคม การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ พร้อมปั้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 5G 2.กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ การพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล และเทคโนโลยี 4K 8K ในกิจการโทรทัศน์ และ 3.คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการสื่อสารต่างๆ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สำหรับวงเงินดังกล่าวที่ กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรนั้นแบ่งออกเป็นประเภททุนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. ภายใต้วงเงิน 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 เมษายน 2564ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และทุนต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมวงเงิน 700 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ในปี 2563 กทปส.ได้ดำเนินการจัดสรรงบ 2,900 ล้านบาท ผลักดันโครงการต่างๆ ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ คือ ด้านบริการเพื่อสังคม (USO) การดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสื่อสารด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HRD) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ครอบคลุมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ ‘มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์’ (μTherm-FaceSense) นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติ ‘ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีวีอาร์’ (VR) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือน หนุนปั้นบุคลากรรับเทรนด์ดิจิทัล โครงการพัฒนา ‘คลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง’ (Cloud & Edge Computing) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล ฯลฯทั้งนี้ ผู้สนใจยื่นขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส.จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อน โดยสามารถศึกษาหรือติดตามรายละเอียดการขอรับทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: 5G, กทปส., นิพนธ์ จงวิชิต